EU Cookie Law Script 1

We use cookies here at C.A.N. Isola to ensure that you get the best user experience. To continue using our site, please allow cookies.

Accetto | Abbandona
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola
Piazza Manzioli 5
6310 ISOLA-IZOLA
SLOVENIA

STATUT ITALIJANSKE SAMOUPRAVNE NARODNE SKUPNOSTI - IZOLA

Italijanska različica

Objavljeno v Uradnih objavah občine Izola, številka 19/2006 iz dne 7/9/2006


Na podlagi 64. člena Ustave RS (U.L. RS št. 33/91), Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih (ZSNS, UL-RS št. 65/94), Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, UL-RS št. 72/93 in kasnejše spremembe), Zakona o evidenci volilne pravice (ZEVP, UL-RS št. 52/2002), Zakona o lokalnih volitvah (UL-RS ZLV št. 22/06 UPB in 70/06 – odločba US), Zakona o državni upravi (TDU-1,UL-RS št. 52/2002 in kasnejše spremembe) in Zakona o javnih uslužbencih (ZJU, UL-RS št. 56/2002 in kasnejše spremembe), Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP, UL-RS št. 80/99 in kasnejše spremembe), je Svet Italijanske samoupravne narodne skupnosti Občine Izola, na svoji XXXII. redni seji 24. maja 2006, sprejel
STATUT

ITALIJANSKE SAMOUPRAVNE NARODNE SKUPNOSTI - IZOLA
I.   SPLOŠNE DOLOČBE


1. člen

ITALIJANSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST IZOLA (v nadaljevanju: Skupnost) je predstavniški organ Italijanske narodne skupnosti v Občini Izola.


2. člen

Delovanje Skupnosti je namenjeno uresničevanju posebnih pravic Italijanske narodne skupnosti, zagotovljenih z Ustavo Republike Slovenije, zakoni in temeljnimi akti organov lokalne skupnosti, za udejanjanje potreb in interesov Skupnosti ter organiziranega sodelovanja pripadnikov Italijanske narodne skupnosti v Občini Izola v zadevah javnega pomena.


3. člen

Skupnost je pravna oseba javnega prava, ki lahko poseduje, pridobiva in upravlja vse vrste premoženja ter ustanavlja ali soustanavlja organizacije in javne zavode.


4. člen

Ime Skupnosti je:

»COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA di ISOLA

ITALIJANSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST IZOLA«


5.  člen

Sedež Skupnosti je v Izoli, Manziolijev trg, 5.


6.  člen

Skupnost ima žig. Žig je okrogle oblike, z napisom:

»COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA di ISOLA«

»ITALIJANSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST IZOLA«.


II.   ORGANIZIRANOST IN ORGANI SKUPNOSTI


7.  člen

Organi Skupnosti so:

 svet,

 predsednik sveta,

 nadzorni odbor,

 volilna komisija za posebni volilni imenik Skupnosti


8. člen

Mandat organov Skupnosti je štiri (4) leta.

Mandat predsednika sveta in nadzornega odbora traja do izteka mandata sveta.


9. člen

V primerih, ko to ni posebej določeno s posebnimi pravilniki, se, za opravljanje upravnih postopkov ali postopkov, ki so javne narave, ki jih izvajajo organi in strokovne službe Skupnosti, smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (4. čl. ZUP UL RS št. 80/99 in kasnejše spremembe),


1)   Svet Skupnosti


10. člen

Svet je najvišji organ Skupnosti.


11. člen

Svet sestavlja devet (9) članov, ki nepoklicno opravljajo svoje naloge


12. člen

Člane sveta izvolijo pripadniki Italijanske narodne skupnosti v Izoli na svobodnih, neposrednih in tajnih volitvah.

Aktivno in pasivno volilno pravico imajo pripadniki Italijanske narodne skupnosti, ki imajo splošno volilno pravico in so vpisani v posebnem volilnem imeniku slovenskih državljanov italijanske narodnosti Občine Izola.


13. člen

Člani sveta ne morejo biti člani nadzornega odbora ali strokovnih služb Skupnosti.

Pri svojih odnosih s Skupnostjo, morajo člani sveta spoštovati zakonske določbe v primerih nasprotja interesov


14. člen

Volitve v svet Skupnosti se praviloma izvedejo hkrati z volitvami v organe lokalne skupnosti. Za volitve se smiselno uporabljajo določbe Zakona o lokalnih volitvah.


15. člen

Svet Skupnosti ima naslednje naloge:

1. sprejema statut Skupnosti in njegove spremembe,

2. sprejema poslovnik sveta,

3. potrjuje mandat članov sveta in njihovo razrešitev,

4. voli predsednika in podpredsednika sveta in sklepa o njuni razrešitvi,

5. imenuje izmed svojih članov člane sveta Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti, predstavnike Italijanske narodne skupnosti Izola in sklepa o njihovi razrešitvi,

6. imenuje in ukinja druge odbore, komisije in delovne skupine Skupnosti,

7. sprejema program dela,

8. sprejema finančni načrt in zaključni račun Skupnosti,

9. določa odredbodajalce finančnih sredstev in podpisnike finančnih listin Skupnosti,

10. imenuje člane in predsednika nadzornega odbora in sklepa o njihovi razrešitvi,

11. imenuje predsednika in člane volilne komisije za posebne volilne imenike Skupnosti

12. sklepa o ustanovitvi oz. soustanovitvi organizacij, zavodov in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Skupnost,

13. daje soglasje k statutom ter imenovanju direktorjev zavodov in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Skupnost, imenuje predstavnike Skupnosti v njihove organe upravljanja,

14. daje soglasje k statutom osnovnih šol in vrtcev z italijanskim učnim jezikom,

15. daje soglasje k imenovanju ravnateljev osnovnih šol in vrtcev z italijanskim učnim jezikom,

16. imenuje predstavnike Italijanske narodne skupnosti v svete osnovnih šol in vrtcev z italijanskim učnim jezikom, sklepa o ustanovitvi gospodarskih podjetij in družb s strani Skupnosti in imenuje predstavnike Skupnosti v njihove organe upravljanja,

17. sklepa o gospodarjenju s prostori na sedežu,

18. sklepa o nakupu, prodaji ali odtujitvi premičnin in opreme, ki je last Skupnosti,

19. sodeluje s predstavniki italijanske narodne skupnosti Izola v organih lokalne skupnosti ter s predstavniki italijanske narodne skupnosti Izola v Svetu Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti,

20. imenuje ali predlaga imenovanje predstavnikov italijanske narodne skupnosti Izola v organe zavodov, javnih zavodov, organizacij, podjetij in drugih institucij, na podlagi uradne vloge, naslovljene na Skupnost,

21. posreduje lokalni skupnosti predloge, pobude in mnenja glede vprašanj, ki zadevajo položaj italijanske narodne skupnosti v Izoli, njenih posebnih pravic in ohranjanja značilnosti območij, kjer je zgodovinsko prisotna italijanska narodna skupnost,

22. daje soglasje v zadevah, ki se nanašajo na položaj italijanske narodne skupnosti v Izoli, na njene posebne pravice in na ohranjanje značilnosti območij, kjer je zgodovinsko prisotna italijanska narodna skupnost,

23. sprejema predloge, pobude, stališča in mnenja glede vprašanj, ki zadevajo zaščito posebnih pravic in uresničevanja interesov in potreb narodne skupnosti, ki jih posreduje pristojnim občinskim organom in pristojnim državnim organom Republike Slovenije,

24. določa smernice in vsebine programov sodelovanja z Italijansko unijo,

25. določa smernice, vsebine in načine sodelovanja in združevanja z organizacijami italijanske narodne skupnosti in drugimi nacionalnimi, mednarodnimi in tujimi organizacijami,

26. obvešča, obravnava in pisno odgovarja na prošnje, pobude in interpelacije pripadnikov Italijanske narodne skupnosti in njenih organizacij in ustanov, kakor tudi članov sveta Skupnosti,

27. skupaj s skupnostma Koper in Piran ter Obalno italijansko samoupravno narodno skupnostjo sklepa o simbolih Italijanske narodne skupnosti v Sloveniji,

28. sprejema sistemizacijo in opis delovnih mest strokovnih služb,

29. obravnava in sprejema poročila o delu organov, statutarnih organov in izvršilnih teles, ki jih je imenoval, in strokovnih služb Skupnosti,

30. opravlja vlogo drugostopenjskega organa v primerih, ko to predvideva Zakon o splošnem upravnem postopku,

31. sklepa o drugih vprašanjih iz svoje pristojnosti in opravlja druge naloge v skladu s statutom.


16. člen

Delo sveta je urejeno s pravilnikom, ki ga mora svet sprejeti v roku 90 dni po sprejemu tega statuta.


17. člen

Svet Skupnosti je sklepčen, če je na seji prisotnih vsaj pet (5) njegovih članov.

Sklepi sveta se sprejemajo z večino glasov navzočih članov.

Sklepi, ki zadevajo statut, finančni račun, zaključni račun, druga ekonomska vprašanja ali izvolitev oz. razrešitev predsednika in podpredsednika se sprejemajo z dvotretjinsko (2/3) večino članov sveta.


18. člen

Na seje sveta skupnosti so vabljeni izvoljeni predstavniki italijanske narodne skupnosti v občinski svet, nadzorni odbor in, če potrebno, tudi člani svetov krajevnih skupnosti. Druge osebe so lahko vabljene na seje, kadar predsednik ali člani sveta Skupnosti presodijo, da je to potrebno zaradi specifičnih vprašanj.

 


2)  Predsednik in podpredsednik sveta


19. člen

Svet, izmed svojih članov s tajnim glasovanjem, izvoli predsednika in podpredsednika sveta.

Predsednik in podpredsednik sveta ne moreta opravljati vodilnih funkcij v ustanovah, zavodih društvih ali v drugih organizacijah, ki se financirajo tudi iz sredstev Skupnosti, ali, ki imajo pogodbene odnose, kot jih predvideva 13. čl. tega statuta, s Skupnostjo, ali, ki jim je Skupnost ustanoviteljica ali soustanoviteljica.


20. člen

Mandat predsednika in podpredsednika sveta preneha

 ob izteku mandata sveta,

 zaradi izgube volilne pravice,

 na podlagi odstopne izjave, ki jo predloži svetu in jo ta sprejme,

 na podlagi sklepa sveta o razrešitvi,

 če v roku treh mesecev po izvolitvi ne prenehata opravljati dejavnosti, ki so v nasprotju s funkcijo, v skladu z 2. odst. 9. čl. statuta,

 zaradi drugih omejitev, ki se smiselno uporabljajo in ki izhajajo iz Zakona o lokalnih volitvah (UL-RS št. 72/93 in kasnejše spremembe) ter Zakona o lokalni samoupravi (UL-RS št. 73/93 in kasnejše spremembe).


21. člen

Predsednik sveta:

 predstavlja in zastopa Skupnost v pravnem prometu in pred sodišči,

 razpiše volitve v svet Skupnosti,

 odgovarja za izvajanje finančnega računa Skupnosti,

 izda pravilnik o varnosti pri delu v Skupnosti in odgovarja za njegovo izvajanje,

 odgovarja za zakonitost dela Skupnosti,

 sklicuje in vodi seje sveta,

 podpisuje sklepe, ki jih je sprejel svet,

 spremlja in nadzira realizacijo odločitev sklepov sveta,

 skrbi za javnost dela sveta,

 odgovarja za odnose z organi, društvi, organizacijami in zavodi italijanske narodne skupnosti v Sloveniji,

 odgovarja za odnose z državnimi in občinskimi organi v Republiki Sloveniji ter drugimi lokalnimi in državnimi ustanovami in organizacijami,

 odgovarja za stike z matičnim narodom in Italijansko unijo, z društvi in organizacijami Italijanov v drugih državah ter z mednarodnimi organizacijami,

 odgovarja za organiziranost Skupnosti,

 odgovarja za strokovne službe,

 pripravlja in predloži Svetu v sprejem, kadrovski načrt Skupnosti,

 izda pravilnik o organizaciji strokovnih služb, sistemizacijo delovnih mest in sklepa pogodbe o zaposlitvi,

 opravlja vlogo prvostopenjskega organa v primerih, ko to predvideva Zakon o splošnem upravnem postopku,

 opravlja druge naloge, ki mu jih poveri svet Skupnosti.

Predsednik sveta lahko zadrži izvajanje sklepov sveta, če meni, da so protizakoniti ali niso v skladu z veljavno državno zakonodajo, statutom ali ostalimi splošnimi akti Skupnosti.

Predsednik predlaga svetu ponovno obravnavo zavrnjenega sklepa na prvi naslednji seji, kjer obrazloži članom razloge zadržanja in dejavnosti, ki jih namerava opraviti za rešitev problema.

V primeru, da svet z večino glasov vseh svetnikov ponovno potrdi obravnavani sklep, mora predsednik spoštovati odločitev sveta, lahko pa zahteva njegovo preverjanje pri pristojnem sodišču.


22. člen

Predsednik sveta skliče sejo Sveta:

 na lastno pobudo,

 na podlagi uradne zahteve, podprte s podpisi najmanj tretjine (1/3) članov sveta,

 na predlog sveta Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti,

 na predlog članov občinskega sveta - predstavnikov italijanske narodne skupnosti,

 na predlog nadzornega odbora.


23. člen

Podpredsednik sveta:

 sodeluje s predsednikom in mu pomaga pri izpolnjevanju njegovih nalog,

 nadomešča predsednika v primerih, ko je ta zadržan,

 opravlja druge naloge po nalogu predsednika ali sveta Skupnosti.


3)   Nadzorni odbor


24. člen

Nadzorni odbor sestavljajo predsednik in dva (2) člana, ki jih izvoli svet na tajnih volitvah z absolutno večino glasov (5).

Člani nadzornega odbora ne morejo biti:

 člani sveta Skupnosti,

 delavci Skupnosti,

 vodje organizacij, zavodov, javnih zavodov in podjetij, ki se financirajo iz finančnih sredstev Skupnosti.

Člani nadzornega odbora ne morejo sklepati poslovnih odnosov s Skupnostjo ali organizacijami iz 19. čl. tega statuta.


25. člen

Nadzorni odbor:

 opravlja nadzor nad upravljanjem premoženja Skupnosti,

 nadzira namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,

 nadzira finančno poslovanje porabnikov sredstev proračuna Skupnosti,

 sprejema odločitve glede pritožb in vlog, oblikuje predloge in jih predloži svetu Skupnosti v sprejem.


26. člen

O svojih ugotovitvah nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča svetu Skupnosti.


4)   Volilna komisija za posebni volilni imenik


27. člen

Volilno komisijo za posebni volilni imenik Skupnosti sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih imenuje svet skupnosti z absolutno večino glasov (5).

Komisijo je potrebno imenovati najkasneje v roku pet dni po razpisu krajevnih volitev in volitev v svet skupnosti. Mandat komisije traja štiri leta.

Pristojnosti komisije so opredeljene v Zakonu o evidenci volilne pravice (UL-RS št. 52/2002, 34 do 39. čl.).

 


III. POVEZANOST SKUPNOSTI IZOLA Z OBALNO SAMOUPRAVNO SKUPNOSTJO ITALIJANSKE NARODNOSTI


28. člen

Na podlagi ustavnih določb ter določb Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih in tega statuta, je Skupnost Izola, skupaj s skupnostma Koper in Piran, ustanoviteljica Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti v Republiki Sloveniji.


29. člen

Svet izolske Skupnosti imenuje izmed svojih članov, tri (3) člane v svet Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti, za štiriletno mandatno dobo.


30. člen

Svet izolske Skupnosti odloča o imenovanju oz. razrešitvi članov sveta Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti, predstavnikov izolske Italijanske narodne skupnosti, z dvotretjinsko (2/3) večino svojih članov.


31. člen

Svet izolske Skupnosti daje soglasje k statutu Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti, z dvotretjinsko (2/3) večino glasov svojih članov.


IV.   STROKOVNE SLUŽBE


32. člen

Strokovna, administrativna in finančna opravila za potrebe Skupnosti opravlja strokovna služba Skupnosti. Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti Skupnosti in delavcev strokovnih služb so določene s pravilnikom o organizaciji strokovnih služb ki ureja organizacijo, določa posamezna delovna mesta in pogoje za zasedbo (izobrazba), odgovornost ter dela in naloge delavcev Skupnosti.

Delavci skupnosti so razvrščeni v kategorijo javnih uslužbencev in njihov položaj urejuje Zakon o javnih uslužbencih (UL-RS št. 56/2002 in kasnejše spremembe) ter ostali povezani zakonski predpisi.

Za delavce skupnosti velja konkurenčna klavzula glede izvajanja pridobitvenih dejavnosti izven pogodbe o zaposlitvi.


V.   PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE SKUPNOSTI


33. člen

Premoženje Skupnosti sestavljajo nepremičnine in premičnine, ki so last Skupnosti ter prihodki iz opravljene dejavnosti.

Nepremičnine, ki so last Skupnosti, so neodtujljive.

Skupnost mora upravljati s svojim premoženjem kot dober gospodar.


34. člen

Sredstva za dejavnost Skupnosti ter organizacij in zavodov, ki jih je Skupnost ustanovila za zadovoljevanje interesov in potreb italijanske narodne skupnosti v Izoli, kakor tudi sredstva za financiranje dejavnosti sodelovanja Skupnosti z matičnim narodom, pripadniki italijanske skupnosti v drugih državah in mednarodnimi organizacijami zagotavljata proračun Občine Izola in Republike Slovenije.

Skupnost ima lahko tudi druge vire financiranja, ki izhajajo iz republiške zakonodaje, mednarodnih dogovorov, dogovorov o sodelovanju z matičnim narodom, lastnih gospodarskih dejavnosti in drugih virov.


35. člen

Prihodke in odhodke za posamezne dejavnosti določa finančni načrt Skupnosti.

Proračunska sredstva se lahko namenijo izključno za namene, ki so predvideni v finančnem načrtu. Morebitne spremembe postavk v finančnem načrtu mora odobriti svet Skupnosti s posebnim sklepom ob priliki razprave o rebalansu in v dogovoru s financerjem posamezne postavke.


VI.  SPREMEMBE STATUTA


36. člen

Predlog za spremembo statuta Skupnosti lahko predlaga:

 Svet Skupnosti,

 Predsednik sveta,

 Najmanj tretjina (1/3) članov sveta.


37. člen

Predlog iz 36. člena se predloži svetu Skupnosti, ki sklepa o predlogu z dvotretjinsko (2/3) večino glasov svojih članov.


38. člen

Če svet s predlogom za spremembo statuta soglaša, imenuje komisijo za pripravo predloga spremembe statuta.


VII.   PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE


39. člen

Z dnem veljavnosti tega statuta prenehajo veljati statut Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola, sprejet 27. junija 1995, statutarni sklep o razpisu volitev v Svet Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola, sprejet dne 17. septembra 1998 in statutarni sklep o spremembi sedeža Skupnosti, sprejet dne 22. junija 2005.


40. člen

Ta statut se objavi v Uradnih objavah Občine Izola in stopi v veljavo osem (8) dni po objavi.


 


Predsednica Sveta                          

LILIA PETERZOL                           


 


Izola, 24. Maja 2006 
Indice documenti - Documenti - STATUT ITALIJANSKE SAMOUPRAVNE NARODNE SKUPNOSTI - IZOLA
Ultime notizie